NOVICE

Postavljena je nova spletna stran.

KONTAKT

Želite kontaktirati člana posebej?

ČLANI

Člani sveta KS se vam predstavijo.

DOKUMENTI

Iščete dokumente?

Javno se razgrne dopolnjeni osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje PL21/1, Planina pri Sevnici (v nadaljevanju OPPN). Na pobudo lastnika zemljišč, Prostovoljnega gasilskega društva Planina pri Sevnici, Planina pri Sevnici 70, 3225 Planina pri Sevnici, se javno razgrne občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljevanju OPPN) za območje enote urejanja prostora (EUP) PL21/1, po postopku in na način, ki ga določa Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt - Uradni list RS, št. 33/2007, 70/2008 - ZVO-1B, 108/2009, 80/2010 - ZUPUDPP, 43/2011 - ZKZ-C, 57/2012, 57/2012 - ZUPUDPP-A, 109/2012, 35/2013 - skl. US, 76/2014 - odl. US, 14/2015 - ZUUJFO) (v nadaljevanju ZPNačrt) in Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).

Javna razgrnitev bo trajala od ponedeljka, 11. 12. 2017, do vključno četrtka, 11. 01. 2018.

 

Več si lahko preberete na povezavi >> tukaj <<.